Covid-19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZNIÓW, ICH RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKOŁY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZSS NR 5 W OKRESIE EPIDEMII – PEŁNY TEKST

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZDALNEGO NAUCZANIA  

Należy zapoznać się z procedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie epidemii COVID – 19.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 
INFORMACJA DLA RODZICÓW
(wyciąg z powyższego regulaminu)

Pobyt osób z zewnątrz w szkole, załatwianie spraw administracyjnych w okresie epidemii

SARS CoV- 2: 

1)  Pobyt osób trzecich na terenie szkoły ogranicza się do czasu niezbędnego na załatwienie sprawy. 

2)  Osoby  wchodzące na teren szkoły  obowiązuje stosowanie środków ochronnych: maseczka zakrywająca nos i usta, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk  oraz zachowanie dystansu społecznego min.1,5 m.

Obowiązki Rodziców w związku z epidemią COVID-19:

1)           Rodzice ucznia mają obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora o zakażeniu ucznia wirusem SARS-CoV-2.

2)           Rodzice posyłają do szkoły dziecko zdrowe (nie wykazujące żadnych objawów chorobowych – gorączka, kaszel, wymioty, biegunka) i zobowiązani są do podpisania oświadczenia o braku objawów chorobowych – ZAŁĄCZNIK NR 1

3)             Rodzice wyposażają dziecko w maseczkę zakrywającą nos i usta, z której będzie korzystać w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz wdrażają je do prawidłowego korzystania z maseczki.

4)             Rodzice przyprowadzają dziecko według planu lekcji.

5)             Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani udostępnić  szkole swój aktualny numer telefonu lub numer telefonu innych upoważnionych osób w celu szybkiej i skutecznej komunikacji.

6)             Rodzice ucznia są zobowiązani do odbierania telefonu ze szkoły lub niezwłocznego skontaktowania się ze szkołą w przypadku braku możliwości odebrania bezpośredniego połączenia.

7)             Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania ze szkoły dziecka z objawami choroby (gorączka, kaszel itp.). 

8)             Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie Rodzice bez objawów chorobowych, mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, nie mający kontaktu  z osobami przebywającymi na kwarantannie
lub w izolacji domowej.

9)             Rodzice na terenie szkoły przebywają w wyznaczonej strefie – część korytarza prowadzącego do szatni. W sytuacjach pilnych rodzic może przebywać w pomieszczeniach szkolnych (np.  sekretariat, gabinet dyrektora, pokój psychologa i pedagoga ) zachowując zasady bezpieczeństwa ( dezynfekcja rąk, maseczka zasłaniająca usta i nos ) i dystans społeczny wynoszący 1,5 metra.

10)            Rodzice zapewniają uczniowi higieniczne spożycie posiłku wyposażając  go w jednorazowe kubki, talerzyki, serwetki.

11)           Rodzice są zobowiązani do codziennego czyszczenia lub dezynfekowania używanych  przez ucznia przyborów oraz innych osobistych przedmiotów dziecka.

PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR UCZNIA ZE SZKOŁY

Procedura przyprowadzania dziecka do szkoły.

 1. Rodzic/Opiekun przyprowadzający dziecko wchodzi na teren szkoły tylko do wyznaczonej strefy – korytarz prowadzący do szatni, po uprzedniej dezynfekcji rąk i w maseczce zakrywającej nos i usta , zachowując dystans społeczny 1,5 m, może wejść do szatni, aby pomóc dziecku.
 2. Uczniowie szkoły podstawowej i klasy I ( wych. B. Michalak) i III( wych. A, Zabrocka) szkoły PP wchodzą do szkoły wejściem głównym od ulicy Pułaskiego, uczniowie szkoły branżowej – wejście od ulicy Traugutta, uczniowie klasy I (wych. M. Kolczarek), II ( wych. A. Antczak), III ( wych. J. Janicz) szkoły PP – wejściem od ul. Traugutta (wyjście awaryjne)
 3. Jeśli nie można jednoznacznie stwierdzić czy uczeń wykazuje objawy infekcji, u ucznia dokonuje się pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym – ZAŁĄCZNIK NR 3 – zgoda opiekuna prawnego
  na pomiar temperatury.  Temperaturę mierzyć będzie pielęgniarka szkolna – ZAŁĄCZNIK NR 2 – do  procedury. Jeżeli temperatura zmierzona termometrem bezdotykowym jest wyższa niż 37,8 stopnia Celsjusza, ucznia uznaje się za osobę z objawami infekcji.
 4. Uczniowie z objawami infekcji są odsyłani do domu bezpośrednio po przyjściu  do szkoły,  w sytuacji gdy nie jest możliwy niezwłoczny powrót ucznia do domu, uczeń jest izolowany w wyznaczonym pomieszczeniu  do czasu przyjazdu rodziców. W sytuacji obecności na terenie szkoły, ucznia z objawami infekcji  wdraża się procedurę postępowania obowiązującą w przypadku podejrzenia zakażenia SARS CoV-2.

ZAŁĄCZNIK NR 1 >>>(Oświadczenie o braku objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych)              

ZAŁĄCZNIK NR 2 >>> (Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych)

ZAŁĄCZNIK NR 3>>> (Zgoda opiekuna prawnego na pomiar temperatury ciała dziecka)

 Procedura odbierania dziecka ze szkoły.

 1. Na teren szkoły do wyznaczonej strefy, celem odbioru dziecka/dzieci  Rodzice/Opiekunowie wchodzą pojedynczo.
 2. Rodzic/Opiekun odbierający dziecko ze szkoły jest zobowiązany  nosić maseczkę zakrywającą nos i usta  oraz zdezynfekować ręce po wejściu do strefy wyznaczonej.
 3. Rodzic/Opiekun oczekuje na dziecko przed wejściem do budynku szkoły.

          Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

 1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z epidemią kontaktują się z nauczycielem/pracownikiem szkoły telefonicznie, mailowo, z wykorzystaniem innych narzędzi komunikacji lub   w szczególnych sytuacjach bezpośrednio, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu i miejsca spotkania. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic  ma obowiązek stosować środki ochrony (maseczka zakrywająca  nos i usta, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5m.
 2. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się  z Dyrektorem lub Wicedyrektorem szkoły, tel. 42 215 24 83.

Kontakt Rodziców  z  nauczycielem/pracownikiem szkoły odbywa się w  godzinach pracy szkoły.

Obowiązkiem każdego rodzica/prawnego opiekuna jest zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach w okresie epidemii COVID – 19.

Przewiń do góry
Skip to content