Deklaracja dostępności

    Zespół Szkól Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej www.zsspabianice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon/ fax: (42) 215 24 83/ 215 72 16     

E-mail: szkolaspecjalna@zsspabianice.pl

Adres korespondencyjny: ul. Pułaskiego 32, 95-200 Pabianice

Data publikacji strony internetowej:26.02.2012 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • są bardzo obszerne,

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane przez poszczególnych nauczycieli nie są zgodne z obecnie obowiązującymi standardami,

  • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i nie ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo;

 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

 Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Chrzanowska, szkolaspecjalna@infocentrum.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (42) 215 24 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej w Pabianicach zlokalizowane jest w trzech budynkach – wejście główne od ulicy Pułaskiego 32, wszystkie budynki szkoły posiadają wejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach (podjazdy) oraz dostosowane toalety na parterach w/w budynków.

 • W budynku głównym znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

 • Na terenie obiektu znajdują się sale terapeutyczne do rehabilitacji i terapii integracji sensorycznej.

 • W budynkach szkoły znajdują się schody, które zostały oklejone taśmami odblaskowymi.

 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne, droga ewakuacyjna).

 • Osobom z możliwościami ewakuacji lub uratowania dzieci zapewnione są: oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 • Wyjścia ewakuacyjne: od strony ul. Pułaskiego, od strony ul. Traugutta, od strony boiska.

 • Przed szkołą, od strony ul. Pułaskiego jest wyznaczone miejsce parkingowe  dla osób niepełnosprawnych.

 • Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Przewiń do góry
Skip to content