Polityka prywatności

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Konopnickiej, gen. Kazimierza Pułaskiego 32, 95-200 Pabianice, adres poczty elektronicznej e-mail: szkolaspecjalna@infocentrum.com tel. (+48) 42 215 24 83
2. W Zespole Szkół Specjalnych, został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl tel:(+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1. Kontakt wraz z możliwością tłumaczenia migowego (kliknij, by przejść).
3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych stanowić będą:
1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
4. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (JRWA).
6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) dostępu do treści swoich danych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
6) ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Plik do pobrania

Przewiń do góry
Skip to content